CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Mācības

Mērķi un uzdevumi

SKOLAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

 Skolas mērķi:

 • organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu;
 • sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un augstākajām morāles vērtībām.

 Skolas uzdevumi:

 • īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas;
 • radīt optimālus apstākļus un iespēju izglītojamo intelektuālai attīstībai, spēju un talantu izkopšanai. Vispārējās vidējās izglītības posmā atbilstoši izglītojamo interesēm, nodrošināt iespēju padziļināti un radoši apgūt atsevišķus mācību priekšmetus, iesaistīt izglītojamos zinātniskās pētniecības darbā; sagatavot izglītojamos augstākās izglītības ieguvei; izveidot izglītojamiem prasmi patstāvīgi mācīties, pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjerai;
 • izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamo personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu, turpmāk tekstā - vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem Izglītības iestādes izglītojamiem;
 • sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
 • savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, sistēmiskuma principus;
 • mācību un metodiskajā darbā sadarboties ar Latvijas augstskolām, vidējām un pamatizglītības mācību iestādēm, izglītības centriem, biedrībām un asociācijām, kā arī ar izglītības iestādēm ārvalstīs un starptautiskajām organizācijām;
 • racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
 • īstenot interešu izglītības programmas.