CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Mērķi un uzdevumi

SKOLAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

 Skolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu.

 Skolas uzdevumi:

  • radīt optimālus apstākļus izglītojamo intelektuālajai attīstībai, spēju un talantu izkopšanai, veidot bāzi tālākām studijām, sagatavot izglītojamos augstākās izglītības ieguvei, īstenot vispārējās vidējās izglītības programmas ne mazāk kā trīs programmās;
  • dot iespēju izglītojamiem padziļināti un racionāli apgūt plašu mācību priekšmetu klāstu interešu līmenī;
  • izvēlēties optimālas izglītošanas darba metodes un formas, racionāli izmantojot izglītībai atvēlētos finansu resursus;
  • sadarbībā ar skolēnu vecākiem proģimnāzijas klasēs nodrošināt obligātās pamatizglītības apguvi;
  • veicināt izglītojamo atbildību par savu mācību darbu un to rezultātiem;
  • sagatavot darba un izglītības tirgū konkurēt spējīgus jauniešus.