CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Dokumentu iesniegšana mācībām 10. klasē

Cēsu Valsts ģimnāzija aicina 9. klašu absolventus iegūt vidējo izglītību:
- vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmā;
- vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā.


Dokumentu iesniegšana no 17. līdz 20. jūnijam skolas lietvedībā.

Rezultātu paziņošana 21. jūnijā.

 


Iesniedzamie dokumenti:
- iesniegums (aizpilda vecāki vai aizbildņi),
- apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts,
- dzimšanas apliecības vai pases kopija,
- medicīnas dokumenti.

Lietvedības darba laiks no plkst. 8.00 – 16.00.