CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Vecākiem

Vecākiem

Cien. vecāki

  • Saskaņā ar 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” lūdzam vecākus informēt  klašu audzinātājus, vai ierakstīt e-klase vecāku profilā, par bērna mācību stundu kavējumiem līdz attiecīgās dienas plkst.10:00, norādot datumus, kavējumu iemeslu. Ja šāda informācija nebūs saņemta, klases audzinātāja pienākums ir nekavējoties noskaidrot neattaisnoto kavējumu iemeslus.
  • Vispārēja informācija vecākiem atrodama Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā http://www.izm.gov.lv/lv/vecakiem
  • Skola iekļuvusi Ata Kronvalda fonda veidotajā Latvijas skolu novērtējuma darbā ar talantīgiem skolēniem 2015./2016. mācību gadā tabulas augšgalā! Tas apliecina, ka skolā noris sekmīgs darbs skolēnu talantu attīstīšanā un skolas audzēkņi ir ieguvuši apbalvojumus valsts un atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātnisko darbu konferencē 2015./2016. mācību gadā. Detalizētāk iespējams iepazīties saitē http://www.skolureitings.lv
  • Skolas panākumi atzīmēti arī Draudzīgā Aicinājuma balvā. Skatīt  http://www.konkurss.lv/da_eks/index.php


Cēsu Valsts ģimnāzijas piedāvājums