Seminārs/meistarklases

Publicēts: 15.01.21

“Mācīšanās efektivitātes paaugstināšana draudzīgā un radošā vidē, izmantojot formatīvo vērtēšanu un attīstot caurviju prasmes”

Programma paredzēja:

1) sniegt zināšanas un attīstīt prasmes formatīvās vērtēšanas sistēmas izveidē; 

2) attīstīt pedagogu izpratni, prasmes efektīva mācību procesa organizēšanā;

3) papildināt metožu klāstu;

4) izkopt prasmes pedagogam izvēlēties piemērotāko vērtēšanas formu, atbilstoši mācību saturam;

5) iespēju iepazīties ar skolā plānotajiem piemēriem ieinteresēta un jēgpilna mācību procesa organizēšanā un caurviju prasmju realizēšanā latviešu valodas, matemātikas, dabaszinību un tehnoloģiju jomā.

Piedalījās apm. 40 skolotāji no Cēsu novada.

Meistarklases vadīja:

Sarmīte Dreijalte - Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāja

„Jēgpilnu uzdevumu izmantošana formatīvajā vērtēšanā”

Anotācija: Summatīvā un formatīvā vērtēšana kā dažādi vērtēšanas klasifikācijas veidi. Formatīvās vērtēšanas mērķis- uzlabot skolēnu sasniegumus. Formatīvās un summatīvās vērtēšana kārtējā un noslēguma vērtējumā mācību procesā.

S. Dreijaltes sagatavotie metodiskie materiāli pieejami pielikumā:

- Jēgpilnu uzdevumu izmantošana formatīvajā vērtēšanā.

- Darba lapa skolēnam.

- Modelēšanas izmantošana - meistarklase.

- Stundas piemērs ķīmijā 8. klasei.

Atsauksmes:

 • Ļoti labi, strukturēti izklāstīts temats par jēgpilnu uzdevumu izmantošanu formatīvajā vērtēšanā. Ļoti nopietna prezentācija ar jēgpilnajiem uzdevumiem.
 • Praktiski pielietojama loto spēle grupā vai pāros un modeļu konstruēšana.
 • Profesionāla, nopietna pieeja darbam.
 • Mierīgi, pārliecinoši, eleganti. Akadēmisks pārdomāts vēstījums ar praktiskās darbības elementiem. Pārzina vērtēšanas veidus, uzdevumu veidošanas metodiku
 • Sagatavots katram prezentācijas materiāls piezīmēm. Noderīgi uzdevumi formatīvajai vērtēšanai. Lieliski, precīzi definēti normatīvie dokumenti

 

Ina Gaiķe - Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāja

 ,,Jēgpilnie uzdevumi skolēnu rosināšanai darbam stundā"

Atsauksmes:

 • Labi iepazīstināja ar JU veidošanu, atgriezenisko saiti.
 • Noderīgi ir metodes par interneta iespējām pašvērtējumā. Interesantas pieejas mācību darbam. Prot citiem izskaidrot stundas veidošanas metodiku.
 • Interesanta pieeja literatūras tēmas mācīšanai, augsta profesionalitāte. Rosina darbam. Enerģiski, priecīgi, eleganti.

 

Ilmārs Siliņš - Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotājs

 „Sadzīves digitalizācija - izaicinājums izglītotājiem”

Atsauksmes:

 • Teicami, jo izklāstīja nestandarta metožu izmēģinājumus stundās. Ļoti labi komentēja prezentācijās slaidus par PISA pētījumiem un sadzīves digitalizācijas procesiem un attiecību uz mācībām. Speciālists jaunākajās tehnoloģijās.
 • Izcila prezentācija un profesionāls komentārs Daudz demonstrēja tehniku, 3D printerus, robotus.
 • Atraktīvs gudra cilvēka stāstījums par „moderno”ikdienā. Uzsvēra, ka jāmācās algoritmiski domāt. Uzskatāmi, digitāli un ar humoru.

 

Ilga Šķendere - Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāja

 Caurviju prasmju attīstīšana mūzikas stundās”

Atsauksmes:

 • Ļoti labi novadīja kustību prasmes nodarbību, kuras metodes var izmantot daudzās stundās. Caurviju prasmju apguve dažādām mācību stundām. Noderīgi personiskajai pilnveidei.
 • Labi, ka mācīja elpošanas vingrinājumus un uzstāšanās metodes. Praksē pielietojamā dažādošanās.
 • Sniegums uzmundrināja. Nodarbība pašradošumam un sevis trenēšanai.
 • Paldies par pareizas elpošanas mācīšanu, balss „taupīšanu”. Izcili darbojāmies ar ritmikas spēli un nošu garumu apguvi. Praktiski, noderīgi, ar stāju un smaidu.

 

Inese Lazdiņa - Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāja

Starpdisciplinārā projekta "Koksnes krājas un meža tipa pētījums dabā" kā metodes izmantošana caurviju prasmju attīstīšanā (projektā līdz darbojās Inita Kriškāne, Reinis Lazdiņš)

Pedagogi tika iepazīstināti ar projekta, kā meistarklases sagatavošanas un realizācijas gaitu. Projekta mērķis- jēgpilna un strukturēta laika pavadīšana mežā; radīt izpratni par mežu kā ilgtspējīgi ienesīgu ieguldījuma veidu. Tika uzsvērts, ka pētījumā praktiski tika pielietotas gūtās zināšanas: matemātikā – koksnes krājas un vērtības aprēķināšana, secinājumu izdarīšana, izmantojot statistisko varbūtību;

bioloģijā – meža tipa noteikšana pēc augsnes virskārtas un augu sugām;

fizikā – sildītāja lietderības koeficienta noteikšana, uzvārot ugunskurā tēju. Darbs tika plānots 5 līdz 6 mācību stundām.

Skolotāju darba grupu prezentēja I. Lazdiņa, kura ar savu audzināmo klasi 2019. gada rudenī realizēja starpdisciplināro projektu praktiski.

Metodiskie materiāli pieejami pielikumā:

- Koksnes krājas un meža tipa...

- Meža diena materiāls.

Atsauksmes:

 • Skolotāja iepazīstināja ar konkrētā projekta, (kura laikā apvienojās matemātikas, fizikas un bioloģijas skolotāji) metodiku un praktisko realizāciju jēgpilnā un strukturētā laika pavadīšanas pasākumā mežā 11. klases nodarbības/dienas pasākuma laikā.
 • Interesants un praksē pielietojamas pieredzes atspoguļojums. Saturiska prezentācija un videofilma. Demonstrēja iespējas mācīties brīvā dabā un novadīt savstarpēji saistītu priekšmetu apgūšanu un zināšanu izmantošanu mežā. Laba metode caurviju prasmju attīstīšanai.
 • Izcila prezentācija un video materiāls par pasākuma norisi.
 • Ļoti patika stāstījums par 3 skolotāju un skolēnu sadarbību, apvienojot mācības brīvā dabā un saturisku brīvā laika pavadīšanu pēc nodarbības.Izjusti un personīgi. Bija redzams, ka projekts devis gandarījumu arī skolēniem.

 

Ligita Neimane - Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāja

“Mācīšanās efektivitātes paaugstināšana draudzīgā un radošā vidē, izmantojot formatīvo vērtēšanu un attīstot caurviju prasmes”

Atsauksmes:

 • Skolēnu pētnieciskā darbība, mācoties statistikas tēmu.
 • Projekts „Konkrētas dzīvojamās telpas kosmētiskā remonta plānošana”.
 • Statistikas metodes izmantošana ne tikai matemātikā, bet arī literatūrā, mūzikā u.c. priekšmetos. Metodes noderīgas arī Projektu nedēļas laikā.
 • Strukturēti izklāstīja caurviju prasmju pilnveidošanu pamatskolā. Plaši, rūpīgi sagatavots, pārdomāts priekšnesums. Prieks par entuziasmu.
 • Interesanti un radoši sagatavots darbs ar audiomateriāla analīzi darba lapās u.c.

Meistarklases materiāls “Caurviju prasmju pilnveidošana, apgūstot dažādas tēmas matemātikas stundās 8. klasē” pieejams pielikumā.

 

Inese Kukaine - Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāja

„Radošuma un domāšanas attīstīšana mācību procesā.

 Dažādie pieejas veidi darbā ar bērniem”

Atsauksmes:

 • Prezentācijā detalizēti demonstrēja teorētiskos pamatus par Ideju karšu veidošanu (ideju aplis – „Legekreis”).
 • „Pārsteiguma kaste” izmantošana mācību procesā ir vēl viens metožu kopums kā palīgs skolotājam dažādot stundu darbu.
 • Līdz šim neiepazītas metodes piedāvājums un kopīga praktiska darbošanās.
 • Krāšņa prezentācija, plaši sagatavots izdales darba materiāls darbam grupās. Oriģināli, labi sagatavoti materiāli. Infografikas daudzveidība bioloģijā.
 • Mācību materiālu var izmantot ne tikai konkrētā mācību priekšmetā , bet arī klašu stundās. Ļoti profesionāli vadīta nodarbība par radošo domāšanu un tās attīstīšanu.

Meistarklases (radošums) prezentācija pieejama pielikumā.

Materiālu sagatavoja direktores vietniece metodiskajā darbā,

Metodiskā centra vadītāja

Dace Baltiņa

Radosums-2019meistarklase.pdf (7.36 MB) - Lejuplādēt
caurvijuprasmjupilnveidosana.pdf (921.01 kB) - Lejuplādēt
Koksnes-krajas-un-meza-tipa.pdf (4.29 MB) - Lejuplādēt
Mezadienamateriali.pdf (985.01 kB) - Lejuplādēt
Meistarklase-stundas-piemersFV.pdf (300.26 kB) - Lejuplādēt
Modelesanasizmantosanameistarklase.pdf (768.72 kB) - Lejuplādēt
Polimeru-veidosanasdarbalapaskolenam.pdf (634.77 kB) - Lejuplādēt
Vertesana.pdf (802.83 kB) - Lejuplādēt

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv