IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

1. Uzņemšanas noteikumi Cēsu Valsts ģimnāzijā izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 31.panta 2. un 41.punktu un Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr.591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”.

2. 7. un 10.klašu komplektu un uzņemamo izglītojamo skaitu nosaka, pamatojoties uz Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumiem Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” un Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores rīkojumu.

3. Izglītojamo uzņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijā organizē uzņemšanas komisija, kuru apstiprina ģimnāzijas direktore.

4. Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kas vecāks par 18 gadiem, iesniedz direktoram adresētu iesniegumu, tajā norādot šādas ziņas: izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese mācību laikā, deklarētā dzīvesvieta, izvēlētā programma. Iesniegumam pievieno izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, medicīnas karti (026/u veidlapa), dzimšanas apliecības kopiju.

5. Pamatizglītības otrajā posmā (7.-9.klase) izglītojamie tiek uzņemti:
  5.1. humanitārā un sociālā virziena programmā;
  5.2. matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā.

6. Izglītojamo uzņemšana 7.klasēs notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā izglītojamo zināšanas valsts pamatizglītības standarta apguvē, t.i., 6.klases pirmā semestra liecību un Cēsu Valsts ģimnāzijas organizētos pārbaudes darbu rezultātus latviešu valodā un matemātikā. Ņemot vērā valstī esošos epidemioloģiskos noteikumus, pārbaudes darbi tiek organizēti attālināti (tiešsaistē), izmantojot skolas norādīto Zoom.us adresi.

7. Iestājoties 7.klasē, tiek ņemts vērā vērtējums 6.klases pirmā semestra liecībā šādos mācību priekšmetos: latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā, matemātikā, dabaszinībās, informātikā, vēsturē.

8. Izglītojamo uzņemšana 10.klasē notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā 9.klases Apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstu, kura vidējais vērtējums mācību priekšmetos nav zemāks par 6 ballēm. Iestājoties 10.klasē, tiek ņemts vērā vērtējums 9.klases sekmju izrakstā par pamatizglītību šādos mācību priekšmetos: matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, svešvalodās, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, vēsturē, ģeogrāfijā.

9. Ārpus konkursa 7. un 10.klasē tiek uzņemti izglītojamie:
  9.1. kuri iepriekšējos divos mācību gados ieguvuši godalgotas vietas novada, reģiona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs;
  9.2. 10.klases izglītojamiem, kuru zināšanas Apliecībā par pamatizglītību sekmju izrakstā visos mācību priekšmetos novērtētas ar 7 – 10 ballēm.

10. Vispārējās vidējās izglītības programmā izglītojamie tiek uzņemti:
  10.1. Vispārējās vidējās izglītības dabaszinātņu virzienā, kas nodrošina padziļinātu svešvalodas (angļu), matemātikas, ķīmijas, bioloģijas apguvi;
  10.2. Vispārējās vidējās izglītības inženierzinātņu virzienā, kas nodrošina padziļinātu matemātikas, programmēšanas, bioloģijas vai fizikas apguvi;
  10.3. Vispārējās vidējās izglītības sociālo zinātņu virzienā, kas nodrošina padziļinātu sociālo zinātņu (komerczinību), svešvalodas (angļu), ģeogrāfijas, latviešu valodas un literatūras apguvi.
  10.4. Vispārējās vidējās izglītības kultūras un mākslas virzienā, kas nodrošina padziļinātu latviešu valodas un literatūras, sociālo zinātņu, kultūras un mākslas, svešvalodas (angļu) apguvi.

11. Izglītojamo uzņemšana 8., 9., 11. un 12.klasē notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā liecību vai mācību sasniegumu vērtējumu izrakstu un iestājpārbaudījumu rezultātus atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai.

12. Lēmumu par izglītojamā uzņemšanu pieņem piecu dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

13. Izglītojamam, kurš pēc dokumentu iesniegšanas nav uzņemts izglītības iestādē, pēc viņa pieprasījuma izsniedz uzņemšanas komisijas protokola izrakstu.

14. Izglītojamo uzņem izglītības iestādē noteiktā klasē un izglītības programmā ar direktora rīkojumu.

15. Atzīt par spēku zaudējušu 18.05.2020. apstiprināto Izglītojamo uzņemšanas kārtību Nr.1-4-1/2.

 

Uznemsanas-kartiba-2021.pdf (229.9 kB) - Lejuplādēt

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Sekretāre: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv