IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

 

 1. 7. un 10.klašu komplektu un uzņemamo izglītojamo skaitu nosaka, pamatojoties uz Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumiem Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” un Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores rīkojumu.

 2. Izglītojamo uzņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijā organizē uzņemšanas komisija, kuru apstiprina ģimnāzijas direktore.

 3. Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, likumiskais pārstāvis (vecāks vai aizbildnis) vai izglītojamais, kas vecāks par 18 gadiem, iesniedz direktoram adresētu iesniegumu, tajā norādot šādas ziņas: izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese mācību laikā, deklarētā dzīvesvieta, izvēlētā programma. Iesniegumam pievieno izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, medicīnas karti (026/u veidlapa, 027/u pilngadīgiem).

 4. Pamatizglītības programmā (7.-9.klase) izglītojamie tiek uzņemti divos virzienos:

  • ar padziļinātu svešvalodu apguvi;

  • ar padziļinātu matemātikas apguvi.

 5. Izglītojamo uzņemšana 7.klasēs notiek konkursa kārtībā saskaņā ar šādiem uzņemšanas kritērijiem:

  • vērtējumi 6.klases 1.semestra liecībā šādos priekšmetos: latviešu valoda un literatūra, svešvaloda, matemātika, dabaszinības, datorika, sociālās zinības un vēsture;

  • pārbaudes darbu rezultāti Cēsu Valsts ģimnāzijas organizētajos pārbaudījomos latviešu valodā un matemātikā.

 6. Izvērtējot skolēna sasniegumus 6.klases I semestra liecībā vai sekmju izrakstā un ģimnāzijas organizētajā iestājpārbaudījumā, prioritāri skolēns tiek uzņemts proģimnāzijas 7.klasē atbilstoši sekmēm matemātikā un valodās.

 7. Pārbaudes darbi tiek organizēti attālināti (tiešsaistē) vai klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus.

  • Ja pārbaudes darbi tiek organizēti attālināti, skolēniem, kuri vēlas piedalīties pārbaudījumos, iepriekš jāpiesakās norādītajā vietnē sociālajos tīklos vai skolas mājaslapā. Pēc pieteikšanās skolēni savā e-pastā saņem norādījumus par darbu izpildi.

 8. Attaisnotu iemeslu dēļ (sporta sacensības, slimība) skolēnam ir iespēja kārtot pārbaudījumus papildtermiņā, bet ne vēlāk kā 10 dienas pēc skolas noteiktā iestājpārbaudījuma datuma.

 9. Izglītojamo uzņemšana 10.klasē notiek konkursa kārtībā saskaņā ar šādiem uzņemšanas kritērijiem:

  • apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā nevienā mācību priekšmetā vērtējums nav zemāks par 5 ballēm;

  • vidējais vērtējums 9.klases apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā nav zemāks par 6 ballēm šādos mācību priekšmetos: matemātika, latviešu valoda un literatūra, svešvalodas, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, Latvijas un pasaules vēsture;

  • skolēna iegūtais vidējais procentuālais vērtējums centralizētajos eksāmenos nav zemāks kā 50%.

 10. Ārpus konkursa 7. un 10.klasē tiek uzņemti izglītojamie:

  • kuri iepriekšējos divos mācību gados ieguvuši godalgotas vietas novada, reģiona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs;

  • klases izglītojamiem, kuru zināšanas Apliecībā par pamatizglītību sekmju izrakstā visos mācību priekšmetos novērtētas ar 7 – 10 ballēm.

 11. Vispārējās vidējās izglītības programmā izglītojamie tiek uzņemti:

  • Vispārējās vidējās izglītības dabaszinātņu virzienā, kas nodrošina padziļinātu svešvalodas (angļu), matemātikas, ķīmijas, bioloģijas, programmēšanas, ģeogrāfijas apguvi;

  • Vispārējās vidējās izglītības inženierzinātņu virzienā, kas nodrošina padziļinātu matemātikas, programmēšanas, bioloģijas vai fizikas, svešvalodas (angļu) apguvi;

  • Vispārējās vidējās izglītības sociālo zinātņu virzienā, kas nodrošina padziļinātu sociālo zinātņu (komerczinību), svešvalodas (angļu), ģeogrāfijas, latviešu valodas un literatūras apguvi.

  • Vispārējās vidējās izglītības kultūras un mākslas virzienā, kas nodrošina padziļinātu latviešu valodas un literatūras, sociālo zinātņu, kultūras un mākslas, svešvalodas (angļu) apguvi.

 12. Izglītojamo uzņemšana 8., 9., 11. un 12.klasē notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā liecību vai mācību sasniegumu vērtējumu izrakstu un iestājpārbaudījumu rezultātus atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai.

 13. Lēmumu par izglītojamā uzņemšanu pieņem piecu dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

 14. Izglītojamā, kurš nav uzņemts izglītības iestāde, likumiskajam pārstāvim pēc viņa pieprasījuma izsniedz uzņemšanas komisijas protokola izrakstu.

 15. Izglītojamo uzņem izglītības iestādē noteiktā klasē un izglītības programmā ar direktora rīkojumu.

 16. Ja izglītojamais, kurš iepriekš ir mācījies Latvijā, atgriežas no mācībām citā valstī un tiek pieteikts izglītības iestādē mācību turpināšanai, izglītības iestāde:

  • pieprasa no izglītojamā vecākiem, atbildīgās amatpersonas vai izglītojamā, kurš sasniedzis pilngadību, dokumentus, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu;

  • vērtē iesniegtos dokumentus un izglītojamā mācību sasniegumus, pieaicinot izglītojamo un viņa vecākus, atbildīgo amatpersonu vai izglītojamo, kurš sasniedzis pilngadību;

  • uzņem izglītojamo viņa vecumam un vajadzībām atbilstošā klasē, ievērojot iepriekš apgūtā mācību satura pēctecību;

  • ar direktora rīkojumu apstiprina pedagoga/-u izstrādātu individuālo izglītības programmas apguves mācību plānu un atbalsta pasākumus iztrūkstošo vērtējumu iegūšanai.

 17. Ja izglītojamais vēlas uzsākt mācības izglītības iestādē un iepriekš ir apguvis atšķirīgu izglītības programmu, pārejot no citas izglītības iestādes, izglītības iestāde pēc iepazīšanās ar iepriekš iegūto dokumenta kopiju, kas apliecina daļēju izglītības ieguvi, izstrādā individuālu izglītības programmas apguves plānu trūkstošo vērtējumu iegūšanai.

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv