Uzņemšana

Dokumentu iesniegšana:

Uz 7.klasi 3. - 10. jūnijs;

Uz 10. klasi 1. - 8. jūlijs. Rezultātu paziņošana 9. jūlijā (īsziņa uz vecāka vai likumiskā pārstāvja norādīto telefona numuru).

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums;
  • izglītību apliecinoša dokumenta (apliecība par pamatizglītības iegūšanu, sekmju izraksts vai liecība) kopija, uzrādot dokumentu oriģinālu (sūtot elektroniski - foto);
  • sertifikāti par centralizētajiem eksāmeniem.

Iesniegumi

7.a Valodu klase

7.b Matemātikas klase

10.a klase Inženierzinātņu virziens

10.b klase Dabaszinātņu virziens

10.c klase Sociālo zinātņu virziens

10.c klase Kultūras un mākslas virziens

Lai aizpildītu iesniegumu elektroniski, to ir nepieciešams lejupielādēt datorā (PDF formātā). 
Aizpildītu un saglabātu iesniegumu var parakstīt (ar elektronisko parakstu) un nosūtīt uz e-pastu: cvg@cesunovads.edu.lv

Iesniegumu var arī izdrukāt un aizpildīt ar pildspalvu. Aizpildītu iesniegumu var iesniegt skolā.

Izdrukāta iesnieguma veidlapa ir pieejama arī skolas kancelejā.

Apstiprināts ar 08.05.2024. direktores
rīkojumu Nr.1-9/2024/22

08.05.2024. Nr.1-4.1/2024/6

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJĀ
Cēsīs

Izdota saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 31.panta 2.daļu un 41. pantu,
Ministru kabineta 11.01.2022. noteikumiem Nr.11
„Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās
un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē”

I Vispārīgie jautājumi

1. Izglītojamo uzņemšanas kārtība (turpmāk - Kārtība) nosaka to, kādā izglītojamie tiek uzņemti Cēsu Valsts ģimnāzijas (turpmāk –CVĢ) īstenotajās vispārējās izglītības programmās.
2. Izglītojamo uzņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijā organizē uzņemšanas komisija, kuru apstiprina ģimnāzijas direktors.

II Izglītojamo uzņemšana vispārējās pamatizglītības izglītības programmas 7.klasē

3. Pamatizglītības programmā (7.-9.klase) izglītojamie tiek uzņemti divos virzienos:
3.1. ar padziļinātu svešvalodu apguvi;
3.2. ar padziļinātu matemātikas apguvi.
4. Izglītojamo uzņemšana 7.klasēs notiek konkursa kārtībā saskaņā ar šādiem uzņemšanas kritērijiem:
4.1. vērtējumi 6.klases 1.semestra liecībā šādos priekšmetos - latviešu valoda un literatūra, svešvaloda, matemātika, dabaszinības, datorika, sociālās zinības un vēsture - un tie nav zemāki par 5 ballēm;
4.2. pārbaudes darbu rezultāti Cēsu Valsts ģimnāzijas organizētajos pārbaudījumos latviešu valodā un matemātikā.
5. Izvērtējot skolēna sasniegumus 6.klases I semestra liecībā vai sekmju izrakstā un ģimnāzijas organizētajā pārbaudījumā, prioritāri skolēns tiek uzņemts proģimnāzijas 7.klasē atbilstoši sekmēm matemātikā un valodās.
6. Ārpus konkursa 7.klasē tiek uzņemti izglītojamie, kuri iepriekšējos divos mācību gados ieguvuši godalgotas vietas novada, reģiona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs: atklātajā matemātikas, matemātikas vai latviešu valodas olimpiādē, uzrādot diplomus par iegūto apbalvojumu.
7. Vienādu vērtējumu gadījumā priekšroka tiek dota tiem izglītojamajiem, kuriem ir iegūts augstāks vidējais vērtējums liecībā, pabeidzot 6.klasi.
8. Lai atbalstītu izglītojamo sagatavošanos mācību uzsākšanai CVĢ 7.klasē, izglītojamajiem tiek organizētas brīvprātīgas nodarbības “Mazā ģimnāzija” atbilstoši izglītības iestādes izveidotajam grafikam.
9. Pārbaudījums, lai iestātos CVĢ, izglītojamajiem notiek atbilstoši izglītības iestādes darba plānam:
9.1. ja attaisnotu iemeslu dēļ (sporta sacensības, slimība) izglītojamais nav piedalījies pārbaudījumā, viņam ir iespēja kārtot pārbaudījumus papildtermiņā, bet ne vēlāk kā 10 dienas pēc skolas noteiktā pārbaudījuma datuma.
9.2. nepieciešamības gadījumā CVĢ var organizēt papilduzņemšanu 7.klasē, savlaicīgi izziņojot papilduzņemšanas datumu un laiku.

III Izglītojamo uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmas 10.klasē

10. Vispārējās vidējās izglītības programmā izglītojamie tiek uzņemti:
10.1. Vispārējās vidējās izglītības inženierzinātņu virzienā, kas nodrošina padziļinātu matemātikas, programmēšanas, bioloģijas, fizikas, svešvalodas (angļu) apguvi;
10.2. Vispārējās vidējās izglītības dabaszinātņu virzienā, kas nodrošina padziļinātu svešvalodas (angļu), matemātikas, ķīmijas, fizikas, bioloģijas, programmēšanas, ģeogrāfijas apguvi;
10.3. Vispārējās vidējās izglītības sociālo zinātņu virzienā, kas nodrošina padziļinātu sociālo zinātņu (komerczinību), svešvalodas (angļu), ģeogrāfijas, latviešu valodas un literatūras apguvi.
10.4. Vispārējās vidējās izglītības kultūras un mākslas virzienā, kas nodrošina padziļinātu latviešu valodas un literatūras, sociālo zinātņu, kultūras un mākslas, svešvalodas (angļu) apguvi.
11. Izglītojamo uzņemšana 10.klasē notiek konkursa kārtībā saskaņā ar šādiem uzņemšanas kritērijiem:
11.1. vidējais vērtējums 9.klases apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā nav zemāks par 6 ballēm šādos mācību priekšmetos: matemātika, datorika, latviešu valoda un literatūra, svešvalodas, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, Latvijas un pasaules vēsture;
11.2. skolēna iegūtais procentuālais vērtējums katrā no centralizētajiem eksāmeniem nav zemāks par 50%.
12. Ja izglītojamais nav kārtojis centralizētos eksāmenus, kritērijs 11.2.netiek piemērots.
13. Gadījumā, ja netiek izpildīts kāds no 11.1., 11.2.punktā minētajiem kritērijiem, bet izglītojamais vēlas iestāties CVĢ, tad izglītojamais kārto pārbaudes darbus izvēlētā mācību virziena pamatpriekšmetos:
13.1. inženierzinātņu virzienā un dabaszinātņu mācību virzienā - matemātikā un vienā no STEM priekšmetiem (fizikā, bioloģijā, ķīmijā) – un tajos iegūtais vērtējums ir vismaz 50%;
13.2. sociālo zinātņu virzienā - latviešu valodā un Latvijas un pasaules vēsturē vai ģeogrāfijā - un tajos iegūtais vērtējums ir vismaz 50%;
13.3. kultūras un mākslas virzienā - latviešu valodā un literatūrā - un tajos iegūtais vērtējums ir vismaz 50%.
14. Ārpus konkursa 10.klasē tiek uzņemti izglītojamie, kuri izpildījuši 11.punkta nosacījumus un
14.1. kuru zināšanas apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā visos mācību priekšmetos sekmes novērtētas ar 7 – 10 ballēm;
14.2. 7.-9.kl. posmā ieguvuši godalgotas vietas novadā, reģionā, valstī.
15. Gadījumā, ja uz kādu no mācību virzieniem tiek saņemti mazāk par 10 pieteikumiem, izglītojamajam tiek piedāvāta iespēja izvēlēties citu mācību virzienu.

IV Izglītojamo uzņemšana vispārējās pamatizglītības programmas 8., 9.klasē

16. Izglītojamo uzņemšana vakantajās vietās CVĢ 8., 9.klasē notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā:
16.1. izglītojamā mācību sasniegumus iepriekšējā mācību gadā vai iepriekšējā semestrī, uzrādot liecības vai sekmju izraksta oriģinālu;
16.2. CVĢ pārbaudījuma matemātikā un latviešu valodā rezultātu, ja pārbaudījumā iegūts vismaz 50%.
17. Ja izglītojamajam liecībā vai sekmju izrakstā matemātikā un latviešu un angļu valodā vērtējums ir zemāks par 7 ballēm, tad jākārto pārbaudījums attiecīgajā mācību priekšmetā.
18. Ārpus konkursa tiek uzņemti izglītojamie, kuri iepriekšējos trijos mācību gados ieguvuši godalgotas vietas novada, reģiona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs: atklātajā matemātikas, matemātikas vai latviešu valodas olimpiādē, uzrādot diplomus par iegūto vietu.
19. Izglītojamos mācībām CVĢ vakantajās vietās 8., 9.klasē neuzņem, ja izglītojamajam iepriekšējā mācību gadā vai semestrī vērtējums kādā no mācību priekšmetiem ir zemāks par 4 ballēm.

V Izglītojamo uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmas 11., 12.klasē

20. Izglītojamā uzņemšana CVĢ 11. un 12.klasē notiek konkursa kārtībā, ja uz vakanto vietu pieteikušies vairāki pretendenti, ņemot vērā izglītojamā mācību sasniegumus iepriekšējā mācību gadā vai iepriekšējā semestrī, uzrādot liecības vai sekmju izraksta oriģinālu.
21. Izglītojamos mācībām CVĢ vakantajās vietās 11. un 12.klasē neuzņem, ja izglītojamajam iepriekšējā mācību gadā vai semestrī vērtējums kādā no mācību priekšmetiem ir zemāks par 4 ballēm.
22. Ja izglītojamajam, stājoties 11.klasē, liecībā vai sekmju izrakstā matemātikā un latviešu un angļu valodā vērtējums ir zemāks par 7 ballēm, tad jākārto pārbaudījums attiecīgajā mācību priekšmetā.
23. Izglītojamais tiek uzņemts vakantajās vietās, ja pārbaudījumā iegūts vismaz 50%.
24. Izglītojamo uzņemšana 12.klasē notiek, izvērtējot centralizētā eksāmena optimālā līmeņa rezultātus, kas iegūti, beidzot 11.klasi:
24.1. inženierzinātņu un dabaszinātņu mācību virzienā – matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā;
24.2. sociālo zinātņu un kultūras un mākslas virzienā - latviešu valodā un angļu valodā.
25. Izglītojamais tiek uzņemts 12.klases vakantajās vietās, ja centralizētā eksāmena optimālā līmeņa pārbaudījumā iegūts vismaz 50%.
26. Ja izglītojamajam, stājoties 12.klasē, liecībā vai sekmju izrakstā kādā no mācību priekšmetiem atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai vērtējums ir zemāks par 6 ballēm, jākārto pārbaudījums tajā mācību priekšmetā, kurā izglītojamais kārtos augstākā līmeņa eksāmenu:
26.1. inženierzinātņu virzienā – matemātikā, bioloģijā, fizikā vai programmēšanā;
26.2. dabaszinātņu virzienā – matemātikā, ķīmijā, bioloģijā, programmēšanā vai ģeogrāfijā;
26.3. sociālo zinātņu virzienā - sociālās zinātnēs (komerczinībās), svešvalodā (angļu), ģeogrāfijā;
26.4. kultūras un mākslas virzienā - latviešu valodā un literatūrā, sociālajās zinātnēs, kultūrā un mākslā, svešvalodā (angļu).
27. Ja izglītojamais no citas izglītības iestādes vēlas uzsākt mācības Cēsu Valsts ģimnāzijā, bet iepriekš ir apguvis atšķirīgu vispārējās vidējās izglītības programmu, izglītības iestāde pēc iepazīšanās ar iepriekš iegūto dokumenta kopiju, kas apliecina daļēju izglītības ieguvi, izstrādā individuālu izglītības programmas apguves plānu trūkstošo vērtējumu iegūšanai.

VI Uzņemšanas organizācija un lēmuma par izglītojamo uzņemšanu pieņemšana

28. Lēmumu par izglītojamā uzņemšanu pieņem ar direktora rīkojumu apstiprināta uzņemšanas komisija piecu darba dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.
29. Par pieņemto lēmumu izglītojamo vecāki (likumiskie pārstāvji) tiek informēti ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc uzņemšanas komisijas lēmuma.
30. Izglītojamā, kurš nav uzņemts izglītības iestādē, likumiskajam pārstāvim pēc viņa pieprasījuma izsniedz uzņemšanas komisijas protokola izrakstu.
31. Izglītojamo uzņem izglītības iestādē noteiktā klasē un izglītības programmā ar direktora rīkojumu.

VII Reemigrantu uzņemšana

32. Ja izglītojamais, kurš iepriekš ir mācījies Latvijā, atgriežas no mācībām citā valstī un tiek pieteikts izglītības iestādē mācību turpināšanai, likumiskais pārstāvis (vecāks vai aizbildnis) vai izglītojamais, kas vecāks par 18 gadiem, iesniedz dokumentus, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu.
33. Izvērtējot izglītojamā mācību sasniegumus, izglītības iestāde ir tiesīga noteikt starpdisciplināru pārbaudījumu.
34. Izglītības iestāde izvērtē iesniegtos dokumentus un izglītojamā mācību sasniegumus, pieaicinot izglītojamo un viņa likumisko pārstāvi (vecāku vai aizbildni) vai izglītojamo, kas vecāks par 18 gadiem, un, ievērojot iepriekš apgūtā mācību satura pēctecību, izglītojamais tiek ieskaitīts atbilstošā izglītības programmā.
35. Direktors apstiprina pedagoga/-u izstrādātu individuālo izglītības programmas apguves mācību plānu un atbalsta pasākumus trūkstošo vērtējumu iegūšanai.

VIII Iesniedzamie dokumenti mācību uzsākšanai Cēsu Valsts ģimnāzijā

36. Dokumentus mācību uzsākšanai Cēsu Valsts ģimnāzijā var iesniegt personīgi izglītības iestādes lietvedībā vai iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, var iesniegt, nosūtot to uz CVĢ e-pasta adresi cvg@cesunovads.edu.lv, pārējos dokumentus izglītojamajam iesniedzot klātienē.
37. Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, likumiskajam pārstāvim (vecāks vai aizbildnis) vai izglītojamajam, kas vecāks par 18 gadiem, jāiesniedz šādi dokumenti:
37.1. iesniegums (elektroniskā iesnieguma forma atrodama skolas mājas lapā);
37.2. izglītību apliecinoša dokumenta (apliecība par pamatizglītības iegūšanu, sekmju izraksts vai liecība) kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
37.3. sertifikāts par centralizēto eksāmenu.

IX Noslēguma jautājumi

38. Citos ar izglītojamo uzņemšanu saistītos un šajā Kārtībā neminētos gadījumos izglītības iestāde ievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 2022.gada 11.janvāra noteikumus Nr. 11 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē”.
39. Atzīt par spēku zaudējušu 02.01.2024. ar direktora rīkojumu apstiprināto Izglītojamo uzņemšanas kārtību Nr.1.-4.1/2024/2

Saskaņots
pedagoģiskās padomes 22.04.2024. sēdē
(protokols Nr.1)

Saskaņots
Cēsu novada pašvaldībā
08.05.2024.

 

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv