Normatīvie dokumenti

Cienījamie vecāki!

Saskaņā ar 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” lūdzam vecākus informēt klašu audzinātājus, vai ierakstīt e-klase vecāku profilā, par bērna mācību stundu kavējumiem līdz attiecīgās dienas plkst.10:00, norādot datumus, kavējumu iemeslu. Ja šāda informācija nebūs saņemta, klases audzinātāja pienākums ir nekavējoties noskaidrot neattaisnoto kavējumu iemeslu.

Vispārēja informācija vecākiem atrodama Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā http://www.izm.gov.lv/lv/vecakiem

CVG-nolikums.pdf (3.09 MB) - Lejuplādēt
Cesu-Valsts-gimnazijas-pasnovertejuma-zinojums-2020-2021.pdf (285.21 kB) - Lejuplādēt
Macibu-sasniegumu-vertesanas-kartiba.pdf (280.59 kB) - Lejuplādēt
Ieksejaskartibasnoteikumi.pdf (395.16 kB) - Lejuplādēt
Izglitojamoneierasanasregistresana.pdf (945.92 kB) - Lejuplādēt
Karjeras-izglitibas-programma-2019.pdf (11.44 MB) - Lejuplādēt
Projektudarbuizstradeskartiba.pdf (880.54 kB) - Lejuplādēt
Projektu-nedelas-kartiba-7-8-klasem.pdf (866.44 kB) - Lejuplādēt
Skolenudomesreglaments.pdf (809.56 kB) - Lejuplādēt
Uznemsanas-kartiba-2021.pdf (229.9 kB) - Lejuplādēt
ZPDizstradeskartiba.pdf (794.16 kB) - Lejuplādēt
audzinasanasprogramma.pdf (607.49 kB) - Lejuplādēt
Etikaskodekss.pdf (1.46 MB) - Lejuplādēt

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv