Normatīvie dokumenti

Cienījamie vecāki!

Saskaņā ar 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” lūdzam vecākus informēt klašu audzinātājus, vai ierakstīt e-klase vecāku profilā, par bērna mācību stundu kavējumiem līdz attiecīgās dienas plkst.10:00, norādot datumus, kavējumu iemeslu. Ja šāda informācija nebūs saņemta, klases audzinātāja pienākums ir nekavējoties noskaidrot neattaisnoto kavējumu iemeslu.

Vispārēja informācija vecākiem atrodama Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā http://www.izm.gov.lv/lv/vecakiem

CVGuznemsanaskartiba2022.pdf (925.84 kB) - Lejuplādēt
CVG-attistibas-plans-2021-2024.pdf (734.01 kB) - Lejuplādēt
Cesu-Valsts-gimnazijaspubliskojama-dala.pdf (505.04 kB) - Lejuplādēt
Pedagogiskas-padomes-reglamants.pdf (848.89 kB) - Lejuplādēt
Ieksejakartiba2022.pdf (2.83 MB) - Lejuplādēt
Metodisko-komisiju-reglaments.pdf (1.47 MB) - Lejuplādēt
Skolenudomesregaments2022.pdf (628.63 kB) - Lejuplādēt
Padomes-reglaments.pdf (922.91 kB) - Lejuplādēt
Metodiskas-padomes-reglamants.pdf (824.83 kB) - Lejuplādēt
Kartiba-par-treso-personu-uzturesanos-CVG.pdf (521.36 kB) - Lejuplādēt
Izglitojamo-sudzibu-iesniegsanas-un-izskatisanas-kartiba.pdf (1.2 MB) - Lejuplādēt
Mk-noteikumi-778-Par-VPD-norisi-2022-23mg.pdf (339.1 kB) - Lejuplādēt
Ieksejas-kartibas-noteikumi-1.pdf (3.16 MB) - Lejuplādēt
7-8klasu-projekta-nedelas-organizesanas-kartiba.pdf (1.17 MB) - Lejuplādēt
Vertesanas-kartiba.pdf (3.89 MB) - Lejuplādēt
CVG-nolikums.pdf (3.09 MB) - Lejuplādēt
ZPD-izstrades-kartiba.pdf (965.2 kB) - Lejuplādēt
Izglitojamoneierasanasregistresana.pdf (945.92 kB) - Lejuplādēt
Karjeras-izglitibas-programma-2019.pdf (11.44 MB) - Lejuplādēt
audzinasanasprogramma.pdf (607.49 kB) - Lejuplādēt
Etikaskodekss.pdf (1.46 MB) - Lejuplādēt

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Sekretāre: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv