Kompetencēs balstīta efektīva mācību procesa organizēšana

Publicēts: 15.01.21

 “Kompetencēs balstīta efektīva mācību procesa organizēšana mācību stundās un izglītojamo sasniegumu vērtēšana” programma tika veidota  ar mērķi pilnveidot prasmes formatīvās vērtēšanas konceptā, sekmēt pedagogu izpratni par mērķtiecīgu stundas vērošanu un pedagoģiskās darbības analīzi, veidot izpratni par stundas vērošanas mērķiem, efektīvas un uz attīstību vērstas atgriezeniskās saites sniegšanu. Piedalījās 89 dalībnieki no 24 izglītības  iestādēm no Cēsu novada, Valmieras novada un bij. Cēsu rajona skolām.

Semināra pirmajā daļā uzstājās Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotāja, Skola 2030 profesionālās pilnveides eksperte

Santa Kazaka ar lekciju

„Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas pieejas maiņa. Formatīvā vērtēšana kā sistēma skolēna mācīšanās atbalstam”.

Anotācija nodarbībai:  Nodarbības laikā  pedagogiem bija iespēja pilnveidot  prasmes un izpratni par formatīvo vērtēšanu un tās plānošanu ikdienas darbā, par formatīvās vērtēšanas īstenošanu stundās, ņemot vērā loģisko saikni starp standarta izpratni par to, kas ir sasnieguma līmeņa apraksts un kā to var izmantot skolotājs un skolēns mācību stundās. Skolotāji attīstīja prasmes izveidot dažāda līmeņa uzdevumus atbilstoši sasniedzamajiem uzdevumiem. Uzsvars tika likts uz izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas pieejas maiņu -  formatīvā vērtēšanas kā sistēma skolēna mācīšanās atbalstam.  Lekcijas laikā lektore dalījās praktiskā pieredzē par mācību procesa ikdienas plānošanu, īstenojot formatīvo vērtēšanu mācību stundās, SR, atbilstošu uzdevumu un to vērtēšanas kritēriju loģiskā saikne. Tika izskatīti piemēri par  snieguma līmeņa aprakstu kā formatīvās vērtēšanas instrumentu u.c. saistītas tēmas.

Atsauksmes par lekciju:

  • Gan saturs, gan temps atbilstošs tematikai. Daudz dažādu izdales materiālu. Dažādu situāciju analīze.
  • Labāk sapratām formatīvo vērtēšanu.
  • Patīkami klausīties teoriju saistītu ar praksi. Pārliecinoši, jo ir reāls stāsts par reālu procesu. Pozitīvi. Ļoti noticēju.Brīnišķīga lektore.
  • Bija interesanti piemēri un praksē pielietojami daudzi materiāli.

Semināra otro daļu

„Mācību stundas vērošana un analīze efektīva mācību procesa sekmēšanai”

vadīja Mārupes ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Izglītības iestādes akreditācijas eksperte, projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" pilotskolas koordinatore Andžela Sokolova.

Anotācija nodarbībai: Lekcijā tika skaidroti efektīvas mācību stundas priekšnosacījumi, stundas struktūra; efektīvas mācību stundas teorētiskie un praktiskie aspekti, stundas elementi un plānošana, mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai, kopīga izglītības iestādes pieeja savstarpējā stundu vērošanā, mācoties visiem kopā, darot, sniedzot viens otram personalizētu atgriezenisko saiti, reflektējot un  veicinot pedagogu izaugsmi.

Saruna risinājās par 21. gadsimta skolēnu – izaicinājumiem mācīšanas pieejai un pedagoga profesionalitātei mācību stundā. Pedagoga, kas vada mācīšanos, personības ietekme  uz efektīva mācību procesa organizēšanu. Stundu plānu analīze – dalībnieki vingrinājās saskatīt stundas elementus, analizēt skolotāju un skolēnu darbību mācību stundā.

Stundu vērošanas dažādie aspekti - mērķi, pamatprincipi, instrumenti.   Skolotājiem bija iespēja analizēt mācību stundas plānus. Aktualizēta tika arī stundu vērošanas sistēmas veidošana izglītības iestādē. Profesionālas, uz izaugsmi vērstas sarunas  veidošana pēc stundas vērošanas. Personalizētas atgriezeniskās saites sniegšana un refleksija. 

Atsauksmes par lekciju

  • Bija interesanta, aizraujoša, saistoša, visnotaļ jauka lekcija.
  • Ieguvu daudz jaunas informācijas un tas viss kļuva mazliet skaidrāks.
  • Guvu jaunas atziņas, kā skolā perfekti nodrošināt metodisko dienu.
  • Ļoti labi praktiski piemēri atdzīvina prezentāciju. Saprotami un vienkārši.
  • Zinoša un reāla lektore. Iedvesmojoši. Pievērsīšu uzmanību kompleksajiem uzdevumiem.
  • Ļoti zinoša, jauka pasniedzēja.

Prezentācijas un publikācija laikrakstā „Druva” ir pielikumā.

Materiālu sagatavoja direktores vietniece metodiskajā darbā,

Metodiskā centra vadītāja

Dace Baltiņa

Cesis.pdf (852.35 kB) - Lejuplādēt
parmainasskolenudarbavertesanadruva.pdf (1.62 MB) - Lejuplādēt
Prezentacija-sakums.pdf (571.79 kB) - Lejuplādēt
Stundu-verosana-un-analize-efektiva-macibu-procesa.pdf (2.96 MB) - Lejuplādēt

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv